Background Circle Background Circle

TÌM HIỂU VỀ WRITING TASK 2: DẠNG BÀI OPINION ESSAY

Nếu các dạng đề IELTS Writing task 1 là thử thách cho các sĩ tử vì tính chất học thuật, thì Writing task 2 có thêm tiêu chí là đo lường những kiến thức về đời sống, xã hội của thí sinh. Trong bài viết này, hãy cùng Trung tâm Anh ngữ NBA tìm hiểu về dạng bài opinion essay trong series bài Writing task 2 nhé:

1. Bạn biết gì về bài thi IELTS Writing task 2?

 • IELTS Writing task 2 chiếm 2/3 tổng số điểm cho phần thi Writing.
 • Bài viết có độ dài khoảng 250 từ 
 • Được gợi ý hoàn thành trong khoảng thời gian 40 phút.
 • Cần sử dụng một phong cách viết học thuật và từ vựng đa dạng để trình bày quan điểm của mình.
 • Đề bài đa dạng và liên quan đến các chủ đề về đời sống xã hội: như y tế, giáo dục, môi trường, và dịch bệnh…

-> Xem thêm: TẤT TẦN TẬT VỀ TIÊU CHÍ GIÁM KHẢO CHẤM ĐIỂM ĐIỂM IELTS WRITING VÀ IELTS SPEAKING

2. Argumentative/ Opinion/ Agree or Disagree Essay

Trong dạng bài này, bạn sẽ phải trình bày quan điểm cá nhân về vấn đề được đề cập trong đề bài. Ý kiến của bạn phản ánh đúng yêu cầu của đề bài trong mở bài và cung cấp lý do và ví dụ để minh họa quan điểm của bạn trong phần thân bài.

2.1. Dấu hiệu nhận biết:

 • Do you agree or disagree?
 • To what extent do you agree or disagree?
 • Is this a positive or negative development?

2.2. Cấu trúc:

Mở bài (Introduction)

1 đoạn

– Giới thiệu chủ đề: Một câu giới thiệu chung về chủ đề

– Đưa ra quan điểm cá nhân về vấn đề hoặc trả lời câu hỏi “Bạn đồng tình hay không?”

Thân bài (Body Paragraphs)

~ 2 – 3 đoạn

– Bắt đầu bằng một câu chủ đề (topic sentence) trình bày ý chính đoạn.

– Cung cấp lý do cho ý kiến của bạn trong câu chủ đề.

– Phân tích hoặc làm rõ hơn về điểm của bạn.

– Kết thúc mỗi đoạn văn bằng một câu tóm tắt lại ý chính của đoạn.

Kết luận (Conclusion)
1 đoạn– Tóm tắt lại quan điểm của bạn

– Khẳng định quan điểm cá nhân

2.3. Chữa đề mẫu (education):

– Partly agree: Although it is true that prevention is better than cure, there remains the need to cure already ill people.

– Paragraph 1: Prevention is more cost-effective than cure

 • In the long term, preventive measures are less costly than treatment, given the fact that healthcare costs can involve a wide range of other expenses besides medicines (care services, medical equipment, etc.).
 • Encouraging people to lead a healthier life (take up sports, refrain from eating fast  food or smoking, etc.) may curb the number of patients with preventable illnesses and thus reduce the aforementioned expenditure.

– Paragraph 2: Treatment for ill people should still be funded

 • Not all illnesses and diseases stem from bad lifestyles and are thus not preventable people with hereditary diseases or unpredictable injuries (e.g. accidents) should be supported to cover their medical bills.
 • As taxpayers, people have financially contributed to their country they deserve to be provided with healthcare services by the government in case of illness.

– Highlight vocabulary:

 1. Preventive (adj): có tính phòng tránh
 2. Refrain from sth/doing sth (v): kiềm chế không làm gì
 3. Curb (v): hạn chế, kiểm soát
 4. Expenditure (n): tổng chi phí
 5. Stem from sth (v): bắt nguồn từ cái gì
 6. Hereditary (adj): (thuộc) di truyền
 7. Cover (v): có đủ tiền để chi trả
 8. Taxpayer (n): người đóng thuế

NBA mong rằng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về dạng bài Opinion essay trong IELTS Writing task 2. Chúc các bạn học tập thật tốt và có điểm thi như ý nhé.

-> Bạn đang gặp khó khăn khi luyện đề kỹ năng viết IELTS và không biết nên bắt đầu học từ đâu? Liên hệ với NBA để lên lộ trình riêng, tối ưu thời gian tăng band điểm Viết Tại đây