Background Circle Background Circle

WRITING TASK 2: DẠNG BÀI CAUSES & EFFECT/ CAUSES & SOLUTIONS/ PROBLEMS & SOLUTIONS ESSAY

Nếu các dạng đề IELTS Writing task 1 là thử thách cho các sĩ tử vì tính chất học thuật, thì Writing task 2 lại khó hơn cả bởi nó còn thêm tiêu chí là đo lường những kiến thức về đời sống, xã hội của thí sinh. Trong bài viết này, hãy cùng Trung tâm Anh ngữ NBA tìm hiểu và chữa dạng bài Causes and Effects/Causes and Solutions/Problems and Solutions Essay trong series bài Writing task 2 nhé:

1. Bạn biết gì về bài thi IELTS Writing task 2?

 • IELTS Writing task 2 chiếm 2/3 tổng số điểm cho phần thi Writing.
 • Bài viết có độ dài khoảng 250 từ 
 • Được gợi ý hoàn thành trong khoảng thời gian 40 phút.
 • Cần sử dụng một phong cách viết học thuật và từ vựng đa dạng để trình bày quan điểm của mình.
 • Đề bài đa dạng và liên quan đến các chủ đề về đời sống xã hội: như y tế, giáo dục, môi trường, và dịch bệnh…

-> TẤT TẦN TẬT VỀ TIÊU CHÍ GIÁM KHẢO CHẤM ĐIỂM IELTS WRITING

2. Causes and Effects/Causes and Solutions/Problems and Solutions Essay 

Với dạng bài này, đề bài thường mô tả một hiện tượng và yêu cầu bạn giải thích nguyên nhân, các yếu tố tác động lên nó, những vấn đề và các giải pháp. Tuy nhiên, trong đề thi thực tế, thường bạn sẽ chỉ cần phân tích 2 thông tin: Nguyên Nhân & Giải Pháp, hoặc Nguyên Nhân & Hiệu Quả, hoặc Vấn Đề & Giải Pháp.

2.1. Dấu hiệu nhận biết:

– Từ ngữ chủ đề: Những từ ngữ “cause,” “effect,” “problem,” “solution,” “impact,” “reason,” “consequence”,”solve,” “address,” “mitigate” thường xuất hiện trong đề bài.

– Yêu cầu đề bài: Đề bài thường sẽ yêu cầu một trong những nhiệm vụ sau:

 • Explain the causes and effects (Mô tả nguyên nhân và ảnh hưởng).
 • Discuss the causes and propose solutions (Thảo luận nguyên nhân và đề xuất giải pháp).
 • Identify the problems and suggest solutions (Xác định vấn đề và đề xuất giải pháp).

– Cấu trúc câu hỏi thường gặp:

 • “What are the causes/effects/problems associated with…?”
 • “What measures/solutions can be taken to address/solve these issues?”
 • “Discuss the reasons for and the impact of…”

2.2. Cấu trúc dạng bài:

Mở bài (Introduction)

1 đoạn

– Trình bày 2 câu ngắn gọn, tổng quát đề cập đến vấn đề trong bài viết

– Có thể mở đầu bằng: nowadays/today/these days

Thân bài (Body Paragraphs)

Đoạn cause 

– Trình bày những nguyên nhân chính cụ thể

– Giám khảo là một người không hề có hiểu biết gì về lĩnh vực thí sinh cần viết và nhiệm vụ của thí sinh là giải thích, phân tích chi tiết cho họ.

– Đưa ra các ví dụ, minh họa cụ thể nhé để khai thác, chứng minh luận điểm đó

Đoạn effect

Đề cập đến toàn bộ tác động có thể xuất hiện từ vấn đề, phân tích kỹ ảnh hưởng đầu tiên và giới thiệu ví dụ minh họa. Sau đó, tiếp tục đối chiếu và phân tích tác động thứ hai, cũng đi sâu vào ví dụ cụ thể để làm rõ.

Kết luận (Conclusion)

1 đoạn

Tóm tắt và tổng quát ngắn gọn vấn đề đã được trình bày trong bài viết. Giúp làm nổi bật sự quan trọng của vấn đề, khuyến khích sự nhận thức và hành động tích cực.

3. Chữa đề mẫu

Đề bài: YOUNG PEOPLE ARE COMMITTING MORE CRIMES. DISCUSS THE CAUSES AND SOLUTIONS FOR THIS PROBLEM

BODY 1

– MAIN IDEA 1: Children are neglected simply because many parents in cities now both have to work so are often not around to give their children support when needed.

– SUPPORTING IDEA:

 • In order for a child to grow up in a balanced way, it is very important that he or she is nurtured well by his or her parents.
 • Without supervision from parents or caregivers, children’s extreme behaviours such aggression, hostility or defiance are given free rein to develop in their later lives

– MAIN IDEA 2: another factor is the increasing levels of poverty around the world

– SUPPORTING IDEA:

 • We have seen with globalization the rich get richer and the poor get poorer, and this inevitably means that those who are poorer will have to resort to illegal means to get what others have (Of course, this will include the children in the poorer families)
 • When the economy is in decline and fewer jobs are available, crime rates naturally rise as a result.

BODY 2

– MAIN IDEA 1: Parents have to take more responsibility for their children’s actions.

– SUPPORTING IDEA:

 • They too should be punished if their children commit crime
 • Throughout education, the youth can realise their wrongful actions and be given opportunities to turn over a new leaf and transform themselves into useful members of society later in life.

– MAIN IDEA 2:

Crime rates among younger individuals will recede with economic stimulus plans directed at job creation and education.

– SUPPORTING IDEA:

 • The countries that have been able to survive and prosper during economic uncertainty tend to be those with mature economies, flexible governments, and a well-educated populace. 
 • The result of individuals having jobs is the motive for crime disappears in the vast majority of cases and police can focus on less common causes such as mental illness, greed, and jealousy.

HIGHLIGHT VOCABULARY:

 • Nurture (v): nuôi dưỡng
 • Caregiver: người chăm sóc • defiance(n): thách thức
 • Resort to sth: phải sử dụng đến cái gì
 • Crime rate: tỷ lệ tội phạm
 • Turn over a new leaf: lật sang một trang mới
 • Well – educated: được giáo dục tốt
 • Motive for sth: động cơ cho..
 • Greed (n): lòng tham

NBA mong rằng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về dạng bài Causes and Effects/Causes and Solutions/Problems and Solutions Essay trong IELTS Writing task 2. Chúc các bạn học tập thật tốt và có điểm thi như ý nhé.

-> Liên hệ với NBA để nhận buổi kiểm tra đầu vào miễn phí, tối ưu thời gian tăng band điểm: Tại đây